Βοήθεια HP LaserJet 4100 Printer series

background image

hp LaserJet 4100

Οδηγός Χρήσης

background image
background image

Eκτυπωτές HP LaserJet 4100,
4100N, 4100TN και 4100DTN

Οδηγός Χρήσης

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714, Η.Π.Α.

© Πνευµατικά ∆ικαιώµατα
Hewlett-Packard Company
2001

Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώµατος.

Απαγορεύεται η
αναπαραγωγή, η προσαρµογή
ή η µετάφραση χωρίς
προηγούµενη γραπτή
συγκατάθεση, παρά µόνο
όπως προβλέπεται από τη
νοµοθεσία περί πνευµατικών
δικαιωµάτων ή αναφέρεται
στο παρόν κείµενο.

Παραχωρείται η άδεια σε
κάθε χρήστη του εκτυπωτή
Hewlett-Packard που
συνοδεύει ο παρών οδηγός
χρήσης (α) να εκτυπώνει
αντίτυπα του οδηγού χρήσης
για προσωπική, εσωτερική ή
εταιρική χρήση, µε τον
περιορισµό να µην πωλήσει,
µεταπωλήσει ή διανείµει µε
άλλο τρόπο τα έντυπα
αντίτυπα, και (β) να
τοποθετήσει ένα ηλεκτρονικό
αντίγραφο του οδηγού αυτού
σε έναν διακοµιστή δικτύου,
υπό την προϋπόθεση ότι η
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
αντίγραφο περιορίζεται στους
χρήστες που κάνουν
προσωπική χρήση (στο
πλαίσιο της εταιρίας) του
εκτυπωτή Hewlett-Packard
που συνοδεύει ο οδηγός
χρήσης.

Πρώτη Έκδοση, Φεβρουάριος
2001

Εγγύηση

Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο έγγραφο
αυτό είναι δυνατό να
τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση.

Η Hewlett-Packard δεν
παρέχει καµία εγγύηση
αναφορικά µε τις
πληροφορίες αυτές. Η
HEWLETT-PACKARD
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΤΗΝ
ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ.

Η Hewlett-Packard δεν φέρει
ευθύνη για οποιονδήποτε
ισχυρισµό περί άµεσης,
έµµεσης, συµπτωµατικής,
παρεπόµενης ή άλλου είδους
ζηµίας που σχετίζεται µε την
µετάδοση ή τη χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται
στο έγγραφο αυτό.

Εµπορικά Σήµατα

Τα Adobe και PostScript είναι
εµπορικά σήµατα της Adobe
Systems Incorporated, τα
οποία ενδέχεται να έχουν
κατατεθεί υπό ορισµένες
δικαιοδοσίες.

Τα Arial και Times New
Roman είναι σήµατα
κατατεθέντα της εταιρίας
Monotype Corporation στις
Η.Π.Α.

Το AutoCAD είναι σήµα
κατατεθέν της εταιρίας
Autodesk, Inc. στις Η.Π.Α.

Το E

NERGY

S

TAR

είναι σήµα

κατατεθέν υπηρεσίας, της
Υπηρεσίας Προστασίας
Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) των
Η.Π.Α.

Το λογισµικό HP-UX, Έκδοση
10.20 και µεταγενέστερες,
καθώς και το λογισµικό
HP-UX, Έκδοση 11.00 και
µεταγενέστερες, που
λειτουργεί σε όλους τους
υπολογιστές HP 9000 είναι
προϊόντα της εταιρίας Open
Group για λειτουργικό
σύστηµα UNIX.

Τα Microsoft και MS-DOS
είναι σήµατα κατατεθέντα
της εταιρίας Microsoft
Corporation.

Το TrueType είναι σήµα
κατατεθέν της εταιρίας Apple
Computer, Inc. στις Η.Π.Α.

Το UNIX είναι σήµα
κατατεθέν της εταιρίας Open
Group.

background image

GR

Contents

3

Περιεχόµενα

Πληροφορίες για αυτόν τον οδηγό χρήσης

Χρήση του ηλεκτρονικού οδηγού χρήσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

∆υνατότητες περιήγησης µέσα στον οδηγό αυτό . . . . . . . . . .9
Χαρακτηριστικά του λογισµικού Acrobat Reader . . . . . . . . .10

Πού µπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες . . . .13

Εγκατάσταση του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Χρήση του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

1 Βασικές πληροφορίες για τον εκτυπωτή

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα του εκτυπωτή . . . . . . . . . .16
∆ιαµορφώσεις εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Εξαρτήµατα και θέσεις του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Εξαρτήµατα και προµήθειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Πληροφορίες παραγγελιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Είδη και κωδικοί ανταλλακτικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Παραγγελίες µέσω αντιπροσώπων σέρβις ή υποστήριξης. . .22
Παραγγελίες απευθείας µέσω του ενσωµατωµένου

διακοµιστή του παγκόσµιου ιστού . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Παραγγελίες απευθείας µέσω του λογισµικού

του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

∆ιάταξη πίνακα ελέγχου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Πίνακας ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . .30
Πλήκτρα του πίνακα ελέγχου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος βοήθειας

του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Μενού πίνακα ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Λογισµικό του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Παρέχεται το λογισµικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Προγράµµατα οδήγησης εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Λογισµικό για υπολογιστές µε λειτουργικό σύστηµα

Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Λογισµικό για υπολογιστές Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Λογισµικό για δίκτυα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

background image

4 Contents

GR

2 Λειτουργίες εκτύπωσης

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Επιλογή της θήκης εξόδου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Έξοδος εκτυπώσεων στην πάνω θήκη εξόδου. . . . . . . . . . . .48
Έξοδος εκτυπώσεων στην πίσω θήκη εξόδου . . . . . . . . . . . .49

Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στο δίσκο 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Τοποθέτηση µέσου εκτύπωσης στους δίσκους 2, 3 και 4 . . . . . .52
Εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού (προαιρετικό

εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Οδηγίες για την εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού. .55
Τοποθέτηση χαρτιού που απαιτεί συγκεκριµένο

προσανατολισµό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Επιλογές διάταξης για την εκτύπωση και στις δύο

όψεις του χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Εκτύπωση σε µικρό ή στενό χαρτί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Εκτύπωση σε εταιρικό επιστολόχαρτο, σε προτρυπηµένο

ή σε προτυπωµένο χαρτί (µίας όψης) . . . . . . . . . . . . . . .58

Εκτύπωση φακέλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Εκτύπωση ετικετών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Εκτύπωση διαφανειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Εκτύπωση καρτών, χαρτιού ειδικού µεγέθους και βαρέος

χαρτιού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Εξελιγµένες εργασίες εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Χρήση των δυνατοτήτων του προγράµµατος οδήγησης

του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Προσαρµογή του δίσκου που χρησιµοποιείτε για εκτύπωση .75

∆υνατότητες θέσης εργασιών σε αναµονή . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Ταχεία αντιγραφή µιας εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
∆ιόρθωση και αναµονή εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Εκτύπωση µιας προσωπικής εργασίας. . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Αποθήκευση µιας εργασίας εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Εκτύπωση µιας αποθηκευµένης εργασίας . . . . . . . . . . . . . .86
∆ιαγραφή µιας αποθηκευµένης εργασίας. . . . . . . . . . . . . . .87

Εκτύπωση µε τον προαιρετικό ∆έκτη Υπερύθρων Υψηλής

Ταχύτητας HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Εγκατάσταση για εκτύπωση µε το λειτουργικό σύστηµα

Windows 9x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Εγκατάσταση για εκτύπωση µε υπολογιστές Macintosh . . . .89
Εκτύπωση µιας εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
∆ιακοπή και συνέχιση εκτύπωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

background image

GR

Contents

5

3 Συντήρηση εκτυπωτή

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
∆ιαχείριση της κασέτας γραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Κασέτες γραφίτη HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Κασέτες γραφίτη άλλου κατασκευαστή . . . . . . . . . . . . . . . .92
Αναγνώριση της γνησιότητας της κασέτας γραφίτη . . . . . . .93
Αποθήκευση κασέτας γραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Αναµενόµενη διάρκεια ζωής κασέτας γραφίτη . . . . . . . . . . .93
Έλεγχος της στάθµης του γραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Χειρισµός (ανακίνηση) της κασέτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Συνθήκες χαµηλής στάθµης γραφίτη και τέλους γραφίτη . .96

Καθαρισµός του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

Γενικές οδηγίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
∆ιαδικασία καθαρισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Καθαρισµός της διάταξης έψησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Μη αυτόµατη εκτέλεση της σελίδας καθαρισµού . . . . . . . .100
Αυτόµατη εκτέλεση της σελίδας καθαρισµού . . . . . . . . . . .101

Εκτέλεση προληπτικής συντήρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
∆ιαµόρφωση προειδοποιήσεων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

4 Επίλυση προβληµάτων

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Σηµεία εµπλοκής χαρτιού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού στις περιοχές του

επάνω καπακιού και της κασέτας γραφίτη. . . . . . . . . .108

Αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού από το προαιρετικό

εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων . . . . . . . . . . . . . . . . .110

Αποκατάσταση εµπλοκών στις περιοχές των δίσκων

εισόδου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Αποκατάσταση εµπλοκών στο προαιρετικό εξάρτηµα

εκτύπωσης διπλής όψης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Αποκατάσταση εµπλοκών στις περιοχές εξόδου . . . . . . . . .116
Αποκατάσταση εµπλοκών στην περιοχή της διάταξης

έψησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Αντιµετώπιση επαναλαµβανόµενων εµπλοκών χαρτιού . . .120

Κατανόηση των µηνυµάτων του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . .122
Μηνύµατα σφάλµατος στη λειτουργία εκτύπωσης πολλαπλών

πρωτότυπων αντιτύπων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Αποκατάσταση των προβληµάτων ποιότητας απόδοσης . . . . .147

Αχνή εκτύπωση (µέρος της σελίδας) . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Αχνή εκτύπωση (ολόκληρη η σελίδα) . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Στίγµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Κενά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Γραµµές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Γκρίζο φόντο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

background image

6 Contents

GR

Λεκέδες από γραφίτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Ασταθής γραφίτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Επαναλαµβανόµενα ελαττώµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Επαναλαµβανόµενη εικόνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Παραµορφωµένοι χαρακτήρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Κλίση της σελίδας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Τυλιγµένο ή κυµατοειδές χαρτί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Πτυχές ή τσακίσµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Κατακόρυφες λευκές γραµµές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
“Ροδιές”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Λευκές κηλίδες σε µαύρο φόντο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Προσδιορισµός προβληµάτων εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

∆ιάγραµµα ροής για την αντιµετώπιση προβληµάτων . . . .160
∆ιάγραµµα ροής για την αντιµετώπιση προβληµάτων για

χρήστες υπολογιστών Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

Αντιµετώπιση προβληµάτων του προαιρετικού εξαρτήµατος

σκληρού δίσκου του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

Αντιµετώπιση προβληµάτων PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Αντιµετώπιση προβληµάτων του προαιρετικού ∆έκτη

Υπερύθρων Υψηλής Ταχύτητας HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

Επικοινωνία µε έναν προαιρετικόδιακοµιστή εκτυπώσεων

ΗΡ JetDirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Έλεγχος της διαµόρφωσης του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Menu map (Χάρτης των µενού) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Configuration page (Σελίδα διαµόρφωσης) . . . . . . . . . . . . .178
Supplies status page (Σελίδα κατάστασης αναλωσίµων) . .180
PCL ή PS font list (Λίστα γραµµατοσειρών PCL ή PS) . . . .182

5 Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

HP Υποστήριξη, Φροντίδα και Εξυπηρέτηση Πελατών . . . . . . .185

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Γραµµή συνεχούς επικοινωνίας της ΗΡ για την

αντιµετώπιση της απάτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

Επιλογές υποστήριξης πελατών σε όλον τον κόσµο. . . . . . . . . .191

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΗΡ και υποστήριξη

στις επισκευές προϊόντων για τις Η.Π.Α. και τον
Καναδά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

Ευρωπαϊκό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της

ΗΡ-διαθέσιµες επιλογές γλώσσας και εξυπηρέτησης
εντός χώρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

Αριθµοί τηλεφώνου για υποστήριξη εντός χώρας . . . . . . . .193

Πληροφορίες για την εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Οδηγίες επανασυσκευασίας του εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . .195
Έντυπο πληροφοριών σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης Hewlett-Packard . . . . . . . . . .197

background image

GR

Contents

7

Περιορισµένη εγγύηση για τη διάρκεια ζωής της κασέτας

γραφίτη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

Όροι άδειας χρήσης λογισµικού της ΗΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Παγκόσµιες πωλήσεις και γραφεία εξυπηρέτησης . . . . . . . . . .202

Παράρτηµα A Προδιαγραφές

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Προδιαγραφές χαρτιού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

Υποστηριζόµενα µεγέθη και βάρη χαρτιού . . . . . . . . . . . . .219
Υποστηριζόµενοι τύποι χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση χαρτιού . . . . . . . . . .222
Ετικέτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
∆ιαφάνειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
Φάκελοι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Κάρτες και βαρύ χαρτί. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229

Προδιαγραφές εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230

Φυσικές διαστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Προδιαγραφές περιβάλλοντος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

Πίνακας συµβατότητας προϊόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

Παράρτηµα B Μενού πίνακα ελέγχου

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Χάρτης µενού του πίνακα ελέγχου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Μενού Quick Copy Jobs (Eργασίες Ταχείας Αντιγραφής). . . . .238
Mενού Private/Stored Jobs (Προσωπικές/αποθηκευµένες

εργασίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

Mενού Information (Πληροφορίες) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Μενού Paper Handling (∆ιαχείρισης χαρτιού) . . . . . . . . . . . . . .242
Μενού Printing (Εκτύπωση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Μενού Print Quality (Ποιότητα Εκτύπωσης) . . . . . . . . . . . . . . . .253
Μενού Configuration (∆ιαµόρφωση) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
Μενού I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Μενού Resets (Επαναφορών) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Μενού EIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

Παράρτηµα C Μνήµη εκτυπωτή και επέκταση

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Εγκατάσταση µνήµης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Έλεγχος εγκατάστασης µνήµης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Αποθήκευση πόρων (µόνιµοι πόροι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Εγκατάσταση καρτών EIO/µαζική αποθήκευση . . . . . . . . . . . .273

background image

8 Contents

GR

Παράρτηµα D Εντολές εκτυπωτή

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Κατανόηση του συντακτικού των εντολών εκτυπωτή PCL 5e. .276

Συνδυασµός ακολουθιών διαφυγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Εισαγωγή χαρακτήρων διαφυγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Επιλογή γραµµατοσειρών PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Κοινές εντολές εκτυπωτή PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Παράρτηµα E Πληροφορίες περί κανονισµών

Κανονισµοί FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Πρόγραµµα περιβαλλοντικής επιστασίας προϊόντων. . . . . . . . .284

Προστασία του περιβάλλοντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Φύλλα δεδοµένων ασφαλείας υλικού. . . . . . . . . . . . . . . . . .287

∆ηλώσεις ασφάλειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289

∆ήλωση ασφάλειας λέιζερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Κανονισµοί ∆Σ Καναδά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
∆ήλωση ΕΜΙ (Κορέα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
∆ήλωση VCCI (Ιαπωνία) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
∆ήλωση λέιζερ για τη Φινλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290

Παράρτηµα F Ενσωµατωµένος διακοµιστής
για τον παγκόσµιο ιστό

Επισκόπηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Προσπέλαση του ενσωµατωµένου διακοµιστή για τον

παγκόσµιο ιστό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

Σελίδες του ενσωµατωµένου διακοµιστή για τον

παγκόσµιο ιστό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Κεντρικές σελίδες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
Σελίδες συσκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Σελίδες δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

Ευρετήριο

background image

GR

Χρήση του ηλεκτρονικού οδηγού χρήσης 9