עזרה HP LaserJet 4100 Printer series

background image

hp LaserJet 4100

background image
background image

HP LaserJet תוספדמ

4100TN ,4100N ,4100

4100DTN-ו

שמתשמל ךירדמ

background image

Copyright Hewlett-Packard ©

Company 2001

.תורומש תויוכזה לכ

לע רוסיא לח .תורומש תויוכזה לכ

אלל םוגרת וא דוביע ,לופכש

דבלמ ,בתכב שארמ רתיה תלבק

.םירצויה תויוכז יקוח םיריתמש המ

תספדמב שמתשמל

תיוולנה Hewlett-Packard

קנעומ הז שמתשמל ךירדמל
םיקתוע סיפדהל (א) ןוישירה

שומישל הז שמתשמל ךירדממ

,הרבחה שומישל וא ימינפ ,ישיא

רוכמל ,רוכמל אל הלבגמל ןותנ

תא תרחא ךרדב ץיפהל וא שדחמ

קתוע ןועטל (ב)ו םיקתועה

הז שמתשמל ךירדמ לש ינורטקלא

השיגהש יאנתב תשרב תרשב

תלבגומ םיינורטקלאה םיקתועל

לש םיימינפו םיישיא םישמתשמל

Hewlett-Packard תספדמ

.הז שמתשמל ךירדמל תיוולנה

.2001 ראורבפ ,הנושאר הרודהמ

תוירחא

ףופכ הז ךמסמב לולכה עדימה

.שארמ העדוה ןתמ ילבמ םייונישל

Hewlett-Packard תרבח

עגונב תוירחא לכמ תרענתמ

תרבח .הז עדימל

תרענתמ Hewlett-Packard

תעמתשמ תוירחאמ שוריפב

תורישכלו הריכמה תורישכל

.תמיוסמ הרטמל רצומה

אל Hewlett-Packard תרבח

- לוכיבכ קזנ לכל תיארחא היהת

וא יתאצות ,ירקמ ,ףיקע ,רישי

וא הקפסהל רשקהב - רחא

.הז עדימ לש שו;מישל

םימושר רחסמ ינמיס

ינמיס םה PostScript-ו Adobe

Adobe Systems לש רחסמ

תויהל םייושעה Incorporated

.םינוש טופיש ירוזאב םימושר

- Times New Roman-ו Arial

ב"הראב םימושר רחסמ ינמיס םה

.Monotype Corporation לש

לש רחסמ ןמיס אוה AutoCAD

.Autodesk, Inc

תוריש ןמיס אוה E

NERGY

S

TAR

.U.S. EPA-ה לש ב"הראב םושר

,הלעמו HP-UX 10.20 תסרג

לכל הלעמו HP-UX 11.00 תסרגו

ירצומ םה HP 9000 יבשחמ

.Open Group UNIX

רחסמ ינמיס םה Microsoft

Microsoft לש םימושר

.Corporation

רחסמ ןמיס אוה TrueType

Apple Computer לש ב"הראב

.Inc

לש םושר רחסמ ןמיס אוה UNIX

.Open Group

Hewlett-Packard Company

1311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 USA

background image

3 םיניינעה ןכות

HE

םיניינעה ןכות

הז ךירדמ תודוא

9.............................................................. הז ןווקמ ךירדמב שמתשהל דציכ
9............................................................. ךירדמב העונתו טווינ ינייפאמ
10................................................... Acrobat Reader תינכות ינייפאמ
13...........................................................................ףסונ עדימ שפחל ןכיה
13.......................................................................... תספדמה תנקתה
14............................................................................תספדמב שומיש

תספדמל אובמ 1

15...................................................................................... תיללכ הריקס
16..................................................................היתונורתיו תספדמה ינייפאמ
18................................................................................. תספדמה תורוצת
19........................................................................ םמוקימו תספדמה יקלח
21..............................................................םילכתמ הקפסה יטירפו םירזבא
22..................................................................................תונמזה לע עדימ
22....................................................................םיקלח ירפסמו םיטירפ
22...............................................הכימתו תוריש יקפס תועצמאב הנמזה
22................................הנבומה טנרטניאה תרש תועצמאב הרישי הנמזה
23...........................................תספדמה תנכות תועצמאב הרישי הנמזה
29...............................................................................הרקבה חול תסירפ
29.................................................................................. הרקבה חול
29......................................................................... הרקבה חול תוירונ
30..........................................................................הרקבה חול ינצחל
31...................................תספדמה לש תנווקמה הרזעה תכרעמב שומיש
32....................................................................... הרקבה חול יטירפת
33...................................................................................תספדמה תנכות
33............................................................................. תקפוסמ הנכות
35........................................................... תספדמה לש םינקתה ילהנמ
36.................................................Windows יססובמ םיבשחמל הנכות
40.................................................................שוטניקמ יבשחמל הנכות
41............................................................................. תותשרל הנכות

הספדה תומישמ 2

43...................................................................................... תיללכ הריקס
44....................................................................................טלפ לס תריחב
44............................................................... ןוילעה טלפה לסל הספדה
45..............................................................ירוחאה טלפה לסל הספדה
46......................................................................................1 שגמ תניעט
47.........................................................................4-ו ,3 ,2 םישגמ תניעט

background image

HE

םיניינעה ןכות 4

49....................... (תידדצ-וד הספדהל ילנויצפוא רזבא) ריינה ידצ ינשמ הספדה
50.............................................................. תידדצ-וד הספדהל תויחנה
51...........................................................םיוסמ ןוויכ שרודה ריינ תחנה
52................................................ תידדצ-וד הספדהב הסירפ תויורשפא
53........................................................................... דחוימ ריינ לע הספדה
53............................................................... רצ וא ןטק ריינ לע הספדה

שארמ ספדומ ריינ וא ,ררוחמ ריינ ,הרבח ריינ לע הספדה

53...................................................................................(דחא דצמ)
55.......................................................................תופטעמ לע הספדה
61....................................................................... תוקבדמ לע הספדה
62.........................................................................םיפקש לע הספדה
63...............................דבכ ריינו תישיא םאתומ ריינ ,םיסיטרכ לע הספדה
65....................................................................תומדקתמ הספדה תומישמ
65.......................................תספדמה לש ןקתהה להנמ ינייפאמב שומיש
68...................................... הספדהל שמשמה שגמה לש תישיא המאתה
72...........................(Job Retention) ןורכיזב הספדה תדובע תרימש ינייפאמ
72........................ הספדה תדובע לש (Quick Copying) הריהמ הקתעה
74............................................................הספדה תדובע בוכיעו ההגה
76....................................................................תיטרפ הדובע תספדה
78........................................................................... הספדה תדובע ןוסחא
78................................................................ תנסחואמ הדובע תספדה
79................................................................. תנסחואמ הדובע תקיחמ

HP Fast) ילנויצפוא םודא-הרפניא טלקמ תועצמאב הספדה

80.......................................................................... (InfraRed Receiver
80...............................Windows 9x תוכרעמב הספדהל תורדגה תעיבק
80....................................... שוטניקמ יבשחמב הספדהל תורדגה תעיבק
81..............................................................................הדובע תספדה
82..............................................................השודיחו הספדהה תקספה

תספדמ תקוזחת 3

83...................................................................................... תיללכ הריקס
84..........................................................................רנוטה תינסחמב לופיט
84.................................................................... HP לש רנוט תוינסחמ
84.................................................... HP תרצותמ ןניאש רנוט תוינסחמ
84.....................................................................רנוטה תינסחמ תומיא
85...................................................................... רנוט תוינסחמ ןוסחא
85..........................................................רנוט תינסחמ לש םייח תלחות
85....................................................................... רנוטה סלפמ תקידב
86............................................................................. תינסחמה רועינ
87............................................................... לזא רנוטו ךומנ רנוט יבצמ
88..................................................................................... תספדמה יוקינ
88.............................................................................. תויללכ תויחנה
89................................................................................ יוקינה ךילהת
91..................................................................................... fuser -ה יוקינ
91...............................................................יוקינה ףד לש תינדי הצרה
92.........................................................יוקינה ףד לש תיטמוטוא הצרה

background image

5 םיניינעה ןכות

HE

93............................................................................תענומ הקוזחת עוציב
94.................................................................................. תוארתא תרדגה

תולקת ןורתפ 4

95...................................................................................... תיללכ הריקס
96................................................................................. עוקת ריינ רורחש
97........................................................................ריינ תומיסח ימוקימ
98............... רנוטה תינסחמ רוזאו ןוילעה הסכמה רוזיאמ ריינ תומיסח יוניפ
100........................................ ילנויצפואה תופטעמה ןיזממ תומיסח יוניפ
102............................. ריינה תנזהל םישגמה ירוזיאמ עקתנש ריינ רורחש
104................................ ילנויצפואה תופטעמה ןיזמב עקתנש ריינ רורחש
106.................................................. טלפה ירוזיאמ עקתנש ריינ רורחש
107................................................. Fuser-ה רוזיאמ עוקת ריינ רורחש
110.................................................. תונשנו תורזוח ריינ תומיסח ןורתפ
111........................................................................ תספדמ תועדוה תנבה
126........................(םיבורמ םיירוקמ םיקתוע) Mopy קסיד לש האיגש תועדוה
128................................................................הספדהה תוכיא תויעב ןורתפ
130.......................................................... (יקלח דומע) הריהב הספדה
130.......................................................... (םלש דומע) הריהב הספדה
130........................................................... (רוחאמ וא םינפלמ) םימתכ
131....................................................................................תוטמשה
131......................................................................................... םיווק
132...................................................................................רופא עקר
132................................................................................. חרמנ רנוט
133................................................................................ ישפוח רנוט
133............................................................................. םירזוח םימגפ
134.............................................................................. לפכושמ עטק
134.............................................................................םיתוועמ םיוות
134................................................................................. םוקע דומע
135.......................................................................ילג וא ףפוכמ דומע
135....................................................................... םילופיק וא םיטמק
135...................................................................... םייכנא םינבל םיווק
136................................................................................גימצ תובקע
136.......................................................... רוחש עקר לע םינבל םימתכ
137............................................................................ תספדמ תויעב יוהיז
137........................................................ תולקת רותיאל המירז םישרת
143............................ שוטניקמ ישמתשמל תולקת רותיאל המירז םישרת
145...................................................................... יפולח PPD תריחב
145...................................................................... תספדמה םש יוניש
146....................תספדמה לש ילנויצפואה חישקה קסידה רזבאב תולקת רותיא
147...............................................................................PS תולקת רותיא

HP Fast InfraRed Receiver ילנויצפוא טלקמב תולקת רותיא

148.................................................................(ריהמ םודא-הרפניא טלקמ)
150.................................ילנויצפוא HP JetDirect הספדה תרש םע תרושקת
151...............................................................תספדמה לש הרוצתה תקידב
151............................................................................ םיטירפת תפמ

background image

HE

םיניינעה ןכות 6

152.................................................................................. הרוצת ףד
154.................................................. םילכתמ הקפסה יטירפ סוטטס ףד
156............................................................. PS וא PCL ינפוג תמישר

הכימתו תוריש 5

157...................... HP תרבח לש ,Customer Care תוחוקלב הכימתה תוריש
157......................................................................... םינווקמ םיתוריש
161..................................................................HP לש םיפויזל םח וק
162............................................... םלועה יבחרב תוחוקלל הכימת תויורשפא
162...................... הדנקו ב"הראב HP לש םינוקיתו תוחוקלה תוריש זכרמ

תוריש תלבק רשפאמ הפוריאב HP לש תוחוקל תוריש זכרמ

163..............................................................................תונוש תופשב
164................. תונושה תונידמב םיימוקמ הכימת יזכרמ לש ןופלטה ירפסמ
165........................................................................... תוירחא אשונב עדימ
165...........................................................שדחמ תספדמה תזיראל תויחנה
166.............................................................................תורישל עדימ ספוט
167..........................................Hewlett-Packard לש תלבגומ תוירחא בתכ
169................................................... רנוטה תינסחמל תלבגומ תוירחא בתכ
170......................................................... HP לש הנכות רצומל ןוישיר יאנת
172...................................................... םלועה יבחרב תורישו תוריכמ יזכרמ

םיטרפמ א חפסנ

187.................................................................................... תיללכ הריקס
188........................................................................................ריינ יטרפמ
189.....................................תספדמה ידי-לע םיכמתנ ריינ ילקשמו םילדג
192......................................................................... םיכמתנ ריינ יגוס
192............................................................ ריינב שומישל םיחנמ םיווק
196.....................................................................................תוקבדמ
196...................................................................................... םיפקש
197.....................................................................................תופטעמ
198....................................................................... דבכ ריינו םיסיטרכ
200................................................................................ תספדמה יטרפמ
200........................................................................................תודימ
201.............................................................................יתביבס טרפמ
203........................................................................ םירצומ תומיאת תלבט

הרקבה חול יטירפת ב חפסנ

205.................................................................................... תיללכ הריקס
205.................................................................... הרקבה חול יטירפת תפמ
206................. (הריהמ הקתעהב הספדה תודובע) Quick Copy Jobs טירפת
207..............................................תונסחואמ/תויטרפ הספדה תודובע טירפת
208......................................................................................עדימ טירפת
210............................................................................. ריינב לופיט טירפת
213.................................................................................. הספדה טירפת
217......................................................................... הספדה תוכיא טירפת

background image

7 םיניינעה ןכות

HE

219................................................................................... הרוצת טירפת
222................................................................................טלפ/טלק טירפת
223................................................................................. םיסופיא טירפת
225...................................................................................... EIO טירפת

ותבחרהו תספדמה ןורכיז ג חפסנ

229.................................................................................... תיללכ הריקס
230....................................................................................ןורכיז תנקתה
232........................................................................ןורכיזה תנקתה תקידב
232...................................................... (םיעובק םיבאשמ) םיבאשמ תרימש
233........................................................ EIO ןוסחא ינקתה/יסיטרכ תנקתה

תספדמ תודוקפ ד חפסנ

235.................................................................................... תיללכ הריקס
236..................................................PCL 5e תספדמ תודוקפ ריבחת תנבה
237.............................................. תספדמל הרקב יוות לש םיפצר ףוריצ
237..................................................................... escape ות תדלקה
238.................................................................. PCL 5e ינפוג תריחב
239.................................................. תוחיכש PCL 5e תספדמ תודוקפ

הניקת יאשונב עדימ ה חפסנ

243................................(ב"הרא - תרושקתל תילרדפה הדעווה) FCC תונקת
244........................................................... 'הביבסל יתודידי' חוקיפה תינכת
244........................................................................ הביבסה לע הנגה
246......................................................... םירמוחה תוחיטב ינותנ ןויליג
248...................................................................רזייל תוחיטב תרהצה

הנבומ טנרטניא תרש

ו חפסנ

249.................................................................................... תיללכ הריקס
250............................................................ הנבומה טנרטניאה תרשל השיג
250................................................................הנבומה טנרטניאה תרש יפד
251..................................................................................... תיב יפד
251...................................................................................ןקתה יפד
252....................................................................................תשר יפד

background image

HE

םיניינעה ןכות 8

background image

9 הז ןווקמ ךירדמב שמתשהל דציכ

HE