HP LaserJet 4100 Printer series - Flödesschema för felsökning

background image

Flödesschema för felsökning

Om skrivaren inte svarar rätt, använder du flödesschemat för att
bestämma felet. Om skrivaren inte klarar ett steg, följer du det
anvisade förslaget för felsökning.

Om du inte kan åtgärda felet efter att ha följt förslagen i den här
handboken, kontaktar du en auktoriserad HP-återförsäljare (se
“HP Customer Care – service och support” på sidan 159).

Obs!

Macintosh-användare: Mer felsökningsinformation finns i “Felsökning

med flödesschema för Macintosh-användare” på sidan 144.

1

Visas REDO i kontrollpanelens teckenfönster?

JA

Gå till steg 2.

NEJ

Teckenfönstret
är tomt och
skrivarens fläkt
är avstängd.

Teckenfönstret
är tomt men
skrivarens fläkt
är på.

Teckenfönstret
är på fel språk.

Teckenfönstret
visar
skräptecken
eller okända
tecken.

Ett annat
meddelande
än

REDO

visas.

• Kontrollera att

nätsladden är

ordentligt

ansluten och att

strömbrytaren

är på.

• Koppla

skrivaren till ett

annat eluttag.

• Kontrollera att

spänningen till

skrivaren är

konstant och att

den uppfyller

kraven i skrivar-

specifikationern

a (se “Elektriska

specifikation-er”

på sidan 203).

• Tryck på en

knapp på

kontrollpanelen

för att se om

skrivaren

svarar.

• Stäng av

skrivaren och

starta den igen.

• Stäng av

skrivaren. Håll

V

ÄLJ

intryckt

medan du

startar

skrivaren. Tryck

–V

ÄRDE

+

om

du vill bläddra

mellan

tillgängliga

språk. Tryck på

V

ÄLJ

om du vill

spara önskat

språk som den

nya standard-

inställningen.

Tryck på

S

TART

om du vill återgå

till

REDO

.

• Kontrollera att

önskat språk har

valts på

kontrollpanelen.

• Stäng av

skrivaren och

starta den igen.

• Gå till “Förstå

skrivar-

meddelanden”

på sidan 111.

background image

SW

Bestämma skrivarfel 139

2

Kan du skriva ut en konfigurationssida (se
“Konfigurationssida” på sidan 153)?

JA

Gå till steg

3

.

NEJ

Konfigurationssidan skrivs
inte ut.

En tom sida matas ut. Ett annat meddelande än

REDO

eller

SKRIVER UT

KONFIGURATION

visas.

• Kontrollera att alla fack har fyllts

på rätt, justerats och

installerats rätt i skrivaren.

• Från datorn kontrollerar du

utskriftskön eller skrivarkön för

att se om skrivaren har gjort en

paus. Om det är fel på den

aktuella utskriften eller om

skrivaren har gjort en paus,

skrivs ingen konfigurationssida

ut. (Tryck på

A

VBRYT

UTSKRIFT

och prova steg 2 igen.)

• Kontrollera att det inte

finns någon

förseglingstejp på

tonerkassetten. (Se

startboken eller

anvisningarna som följer

med tonerkassetten.)

• Tonern håller kanske på

att ta slut. Installera en

ny tonerkassett.

• Gå till “Förstå

skrivarmeddelanden” på

sidan 111.

background image

140

Kapitel 4 - Felsökning

SW

3

Kan du skriva ut från ett program?

JA

Gå till steg

4

.

NEJ

Dokumentet skrivs inte ut.

En PS-felsida eller lista över
kommandon skrivs ut

• Om dokumentet inte skrivs ut och ett meddelande

visas på kontrollpanelen, se “Förstå

skrivarmeddelanden” på sidan 111.

• Från datorn kontrollerar du om skrivaren har gjort en

paus.

• Om skrivaren är i ett nätverk, kontrollerar du att du

skriver ut till rätt skrivare. Du kan bekräfta att det inte

är ett nätverksfel genom att ansluta datorn direkt till

skrivaren med en parallellkabel, ändra port till LPT1

och försöka skriva ut.

• Kontrollera kabelanslutningarna. Koppla bort och

återanslut kabeln mellan skrivaren och datorn.

• Testa kabeln genom att ansluta den till en annan

dator.

• Om du använder en parallellanslutning, kontrollerar

du att kabeln är IEEE-1284-kompatibel.

• Om skrivaren är i ett nätverk, skriver du ut en

konfigurationssida (se “Konfigurationssida” på

sidan 153) och bekräftar att server- och nodnamnet

i protokollinformationen svarar mot namnen i

skrivardrivrutinen.

• För att bekräfta att det inte är ett datorfel kan du

skriva ut från en annan dator (om möjligt).

• Kontrollera att utskriften skickas till rätt port (t.ex.

LPT1 eller nätverksskrivarport).

• Kontrollera att du använder rätt skrivardrivrutin (se

“Välj rätt skrivardrivrutin för dina behov” på

sidan 37).

• Installera om skrivardrivrutinen (se startboken).

• Kontrollera att porten har konfigurerats och fungerar

rätt. (Prova att ansluta en annan skrivare till porten

och skriv ut.)

• Om du skriver ut med PS-drivrutinen, anger du

SKRIV UT PS-FEL=PÅ

, på menyn Konfiguration på

kontrollpanelen och skriver sedan ut dokumentet

igen (se “SKRIV UT PS-FEL= AV” på sidan 227. Om

en felsida skrivs ut, se anvisningarna i nästa kolumn.

• På menyn Konfiguration på skrivarens kontrollpanel

kontrollerar du att

TYP=AUTO

(se “TYP= AUTO” på

sidan 227).

• Du kan sakna ett skrivarmeddelande som kunde

hjälpa dig att åtgärda felet. På menyn Konfiguration

på skrivarens kontrollpanel stänger du tillfälligt av

inställningarna Borttagningsbara varningar och

Fortsätt automatiskt (se “BORTTAGNINGSBARA

VARNINGAR= UTSKRIFT” på sidan 226 och

“FORTSÄTT AUTOMATISKT= PÅ” på sidan 226)

och skriver sedan ut dokumentet igen.

• Skrivaren kan ha fått en icke-

standard PS-kod. På menyn

Konfiguration på skrivarens

kontrollpanel anger du

TYP

till

PS

för enbart den här utskriften. När

dokumentet är utskrivet ska du

återställa inställningen till

AUTO

(se “TYP= AUTO” på sidan 227).

• Kontrollera att utskriften är en

PS-utskrift och att du använder

PS-drivrutinen.

• Skrivaren kan ha fått PS-kod när

den är inställd på PCL. På menyn

Konfiguration anger du

TYP

till

AUTO

(se “TYP= AUTO” på

sidan 227).

background image

SW

Bestämma skrivarfel 141

4

Skrivs dokumentet ut som förväntat?

(Fortsättning på nästa sida.)

NEJ

Utskriften innehåller
förvrängda eller endast en
del av sidan skrivs ut

Utskriften
avbryts mitt i
dokumentet.

Utskrifts-
hastigheten är
långsammare
än förväntat.

En inställning

kontrollpanelen
har ingen effekt.

• Kontrollera att du använder rätt

skrivardrivrutin (se “Välj rätt

skrivardrivrutin för dina behov”

på sidan 37).

• Datafilen som skickas till

skrivaren kan vara skadad.

Testa genom att försöka skriva

ut till en annan skrivare (om

möjligt) eller prova en annan

fil.

• Kontrollera

kabelanslutningarna. Testa

kabeln genom att ansluta den

till en annan dator (om möjligt).

• Byt ut gränssnittskabeln mot

en högkvalitetskabel (se

“Beställningsinformation” på

sidan 22).

• Minska utskriftens

komplexitet, skriv ut med en

lägre upplösning (se

beskrivningen av

“UPPLÖSNING= FASTRES

1200” på sidan 222) eller

installera mer skrivarminne

(se “Skrivarminne och

utökning” på sidan 235).

• Du kan sakna ett

skrivarmeddelande som

kunde hjälpa dig att åtgärda

felet. På menyn Konfiguration

på skrivarens kontrollpanel

stänger du tillfälligt av

inställningarna

Borttagningsbara varningar

och Fortsätt automatiskt (se

“BORTTAGNINGSBARA

VARNINGAR= UTSKRIFT” på

sidan 226 och “FORTSÄTT

AUTOMATISKT= PÅ” på

sidan 226) och skriver sedan

ut dokumentet igen.

• Du kan ha tryckt

A

VBRYT

UTSKRIFT

.

• Kontrollera att

strömmen till

skrivaren är

konstant och att

den uppfyller

kraven i skrivar-

specifikationerna

(se “Elektriska

specifikation-er”

på sidan 203).

• Förenkla

utskriften.

• Lägg till mer

minne i skrivaren

(se

“Skrivarminne

och utökning” på

på sidan 235).

• Stäng av

banderollsidor.

(Kontakta

nätverks-

administratören.)

• Tänk på att det

kan gå

långsammare

hastighet när du

skriver ut på

smalt papper,

från fack 1,

använder

fixeringsläget

HÖG 2 eller har

angett

hastigheten för

litet papper till

långsam.

• Kontrollera

inställningarna i

skrivar-

drivrutinen eller

programmet.

(Skrivar-

drivrutinen och

programkom-

mandot

åsidosätter

inställningarna

kontrollpanelen.)

background image

142

Kapitel 4 - Felsökning

SW

Skrivs dokumentet ut som förväntat?

(forts.)

JA

Gå till steg

5.

NEJ

Utskriften är felaktigt
formaterad.

Sidorna matas felaktigt eller
är skadade.

Fel på
utskriftskvaliteten.

• Kontrollera att du använder rätt

skrivardrivrutin (se “Välj rätt

skrivardrivrutin för dina behov” på

sidan 37).

• Kontrollera

programinställningarna. (Mer

information finns i hjälpen till

programmet.)

• Prova med ett annat teckensnitt.

• De inlästa resurserna kan ha

försvunnit. Du kan behöva läsa in

dem på nytt.

• Kontrollera att papperet är rätt

påfyllt och att ledarna inte är

placerade för nära eller för långt

från pappersbunten.

• Om du inte kan skriva ut på

papper i specialformat, se

“Riktlinjer för att skriva ut på

papper med specialstorlek” på

sidan 63.

• Om sidorna är skrynkliga eller

böjda eller om sidbilden är sned

på sidan, se “Åtgärda fel på

utskriftskvaliteten” på

sidan 129.

• Ändra utskrifts-

upplösningen (se

“UPPLÖSNING=

FASTRES 1200” på

sidan 222).

• Kontrollera att

funktionen REt är

inkopplad (se

“RET=NORMAL” på

sidan 222).

• Gå till “Åtgärda fel på

utskriftskvaliteten” på

sidan 129.

background image

SW

Bestämma skrivarfel 143

5

Väljer skrivaren rätt fack,
utmatningsenhet och tillbehör för
pappershantering?

JA

För andra fel,
kontrollera innehålls-
förteckningen,
sakregistret eller
onlinehjälpen till
skrivarprogrammet.

NEJ

Skrivaren hämtar papper från
fel fack.

Ett tillbehör fungerar inte på
rätt sätt.

Ett annat meddelande
än

REDO

visas.

• Mer information finns i “Anpassa

vilket fack som används för

utskrift” på sidan 68.

• Kontrollera att pappersfacken är

inställda för rätt pappersstorlek

och typ (se “Fylla på papper i

fack 2, 3 och 4” på sidan 47).

Skriv ut en konfigurationssida

om du vill se de aktuella

fackinställningarna (se

“Konfigurationssida” på

sidan 153).

• Kontrollera att inställningen för

fack (eller papperstyp) i

skrivardrivrutinen eller

programmet är riktig.

(Inställningar i skrivardrivrutinen

och programmet åsidosätter

inställningarna på

kontrollpanelen.)

• Om du inte vill skriva ut från

fack 1 ska du ta bort allt papper

från detta eller ändra

inställningen

FACK 1, LÄGE

till

MAGASIN

(se “Anpassa

användningen av fack 1” på

sidan 69). Papper som ligger i

fack 1 kommer att skrivas ut

först.

• Om du vill skriva ut från fack 1,

men inte kan välja facket från ett

program, se “Anpassa

användningen av fack 1” på

sidan 69.

• Skriv ut en konfigurationssida

för att kontrollera att

tillbehöret är rätt installerat

och att det fungerar som det

ska (se “Konfigurationssida”

på sidan 153).

• Konfigurera skrivardrivrutinen

för de installerade tillbehören

(se onlinehjälpen till

programmet).

• Stäng av skrivaren och starta

den igen.

• Kontrollera att du använder ett

tillbehör som är avsett för den

här skrivaren.

• Om det inte går att skriva ut på

båda sidorna på enheten för

dubbelsidig utskrift ska du

kontrollera att det bakre

utmatningsfacket är stängt.

• Om det inte går att skriva ut på

båda sidorna på enheten för

dubbelsidig utskrift kan du

behöva installera ytterligare

minne (se “Skrivarminne och

utökning” på sidan 235).

• Gå till “Förstå

skrivarmeddelanden”

på sidan 111.

background image

144

Kapitel 4 - Felsökning

SW