HP LaserJet 4100 Printer series - Kommunicera med en extra HPJetDirect skrivarserver

background image

Kommunicera med en extra HP JetDirect
skrivarserver

Om skrivaren innehåller en extra HP JetDirect-skrivarserver, och du
inte kan kommunicera med skrivaren via nätverket, ska du kontrollera
skrivarserverns funktionalitet.

Kontrollera konfigurationssidan för HP JetDirect (information om
hur du skriver ut den finns i “Konfigurationssida” på sidan 153).

Om meddelandet “I/O-KORT KLART” inte visas på
konfigurationssidan för HP JetDirect, läser du
felsökningsavsnittet i Administratörshandbok till skrivarservern
HP JetDirect.

Om skrivaren innehåller den extra skrivarservern HP JetDirect
10/100TX, ska du kontrollera att skrivarservern kunde länka till
nätverket:

Kontrollera lamporna för länkhastighet (10 eller 100) på
skrivarservern. Om båda lamporna är släckta kunde
skrivarservern inte etablera någon länk till nätverket.

Kontrollera konfigurationssidan för HP JetDirect. Meddelandet
“FÖRLUST AV BÄRVÅG” anger att skrivarservern inte kunde
länka till nätverket.

Om skrivarservern inte kunde etablera någon länk ska du kontrollera
att alla kablar är rätt anslutna. Om alla kablar är ordentligt anslutna,
men skrivarservern ändå inte kan skapa en länk ska du följa
nedanstående anvisningar för att konfigurera om den.

1

Använd menyn EIO för att manuellt ange länkhastigheten
(10 eller 100 Mbit/sek) och duplexläget (full- eller halvduplex) så
att de svarar mot nätverket (se “Menyn EIO” på sidan 231). Om
porten på nätverksomkopplaren t.ex. har ställts in för användning
vid 100TX full duplex, måste du ställa in skrivarservern till
användning vid 100TX full duplex.

2

Stäng av skrivaren, starta den igen och kontrollera att
skrivarservern fungerar. Om skrivarservern inte kan länka,
provar du med en annan nätverkskabel.

background image

152

Kapitel 4 - Felsökning

SW