HP LaserJet 4100 Printer series - S

background image

S

sats för skrivarunderhåll

använda 93
beställa 22

senaste skrivardrivrutiner 33
seriella kablar, felsökning 140
seriella kort, beställa 22
serienummer

på konfigurationssida 154

serienummer på skrivaren

placering 20

service

artikelinformation på cd 162
avtal 162

background image

274

Sakregister

SW

HP SupportPack 163
kontor över hela världen 174
Se

kundsupport

serviceinformation, blankett 168
Sidan 135
sidantal för skrivare 154
sidlängd 219
sifferkod (PIN-kod) för att skriva ut privata/

lagrade utskrifter 211

SIMM-kort, kompatibilitet med

skrivare 235

skaka tonerkassetter 86
skala sidbilder 66
skapa rengöringssida, ange 223
skev sida, fel 135
skriva ut

annorlunda första sida 67
användningssida 212
enligt papperstyp och storlek 70
etiketter 61
filkatalog 212
flera sidor på ett ark 67
för IP 40
hastighet 204, 222
hållna utskrifter 74
häften 66
konfigurationssida 153
kontrollpanelens menykarta 32
kuvert 55
kuvert från fack 1 56, 199
lagrade utskrifter 78, 211
litet eller smalt papper 53
mata papper manuellt 71
med infraröd mottagare 80
menykarta 32, 152
OH-film 62
onlineanvändarhandbok 11
pappersbana, test 213
snabbkopieringsutskrifter 210
statussida för förbrukningsmaterial 155
stopp i mitten 141
teckensnittslista 157
tjockt papper 63, 200
vattenstämplar 66

skrivardrivrutiner

Apple LaserWriter 8 37, 40
beskrivning 35
distribuera 36
felsökning (Macintosh) 144
hjälpprogram 37
infraröd 80
inställningar mot program 32
konfigurera 36
konfigurera för dubbelsidig utskrift 50
Macintosh 40
Microsoft Windows 36

onlinehjälp 14
OS/2 35
PCL 5e 37
PCL 6 37
PS 37
som följer med skrivaren 35
som ingår på skrivar-cd 33
välja rätt 37
webbplats 159

skrivare

aktuella inställningar 152
beskrivning och bild av kontrollpanel 29
beställa förbrukningsmaterial 22
byta namn för Macintosh 146
delar och placering 19
dimensioner 202
driftstemperatur 204
fjärrhantera och fjärrfelsöka 41
funktioner och fördelar 16
hantera i nätverk 41
hantera interna resurser 238
hjälpprogram 37
hämta information med inbäddad

webbläsare 257

hämtar från fel fack 143
installera 13
kompatibilitetstabell 205
konfigurationer 18
konfigurera skrivarinställningar med

inbäddad webbserver 259

koppla in eller koppla från skrivaren 30
lösenord 40
maximal temperatur 195
minne och utökning 235
namnge 40
operativsystem som stöds 35
program som ingår på cd 33
relativ 204
rengöra 88
spara inställningar 66
specifikationer 202
ställa in underrättelse om

händelser 259

underhåll 93
utrymmeskrav 202
vikt 203
åsidosätta inställningar på

kontrollpanelen 36

återställa 229

skrivarkommandon

beskrivning 241
markörplacering 246
PCL 241, 245
programmeringstips 246
språkval 246

background image

SW

Sakregister 275

syntax 242
teckensnittsval 247

skrivarprogram

tillgängliga skrivar-cd 33
webbplats 159

skrivarservrar, kommunicera med

HP JetDirect 151

skrivarspråk (typ), välja

standardinställning 227

skrivarstatus, sida (inbäddad

webbserver) 259

skrivarunderhållssats

använda 93
beställa 22

skrivbordsskrivare, hjälpprogram 33
skrynklat papper, fel 136
skydda miljön 250
smalt papper, skriva ut 53
smetning på papper, fel 133
snabbinställningar 66
snabbkopia

beskrivning 72
förvara 72
skriva ut 72
ta bort 73
ytterligare kopior 72

snabbkopiering

konfigurera antalet lagrade

dokument 227

Snabbkopiering dokument, meny 210
sned sida, fel 135
Solaris

använda med HP Web JetAdmin 41
installera skrivarprogram 41

sortera (flera original)

använda 65
felmeddelanden 127

sortering i skrivaren, felsida 127
spara

inställningar på kontrollpanelen 30
interna skrivarresurser 238
papper 250
skrivarinställningar 66
snabbkopierade dokument 72
ström 225, 250
toner 223, 250

sparläge

ange 225
läge 250
strömförbrukning 203

specialpapper

ange alternativ 218
beställa 21
manuell matning 71

specialstorlek

skriva ut 63

skriva ut till det bakre

utmatningsfacket 45

storlekar och vikter som stöds

i fack 1 191

storlekar och vikter som stöds

i fack 2, 3, 4 192

specialstorlek, papper

ange pappersstorlek 63
marginaler 63
riktlinjer för utskrift 63

specifikationer

akustisk emission 204
allmänna 204
elektriska 203
etiketter 198
kartongpapper 200
kuvert 199
kuvertmatare 199
luftfuktighet 204
miljö 203
minne 204
OH-film 198
papper 190
skrivare 202
tjockt papper 200

språk

alternativ för kundservice 165
ange för skrivare 227
bekräfta installerade i skrivaren 154
ej tillgängligt för skrivaren 116
fel på kontrollpanel 138
fel språk visas 138
skrivarfunktioner 16
skrivarval, kommandon 246
välja standardinställning för

skrivartyp 227

växla skrivare 37

språk, sida (inbäddad webbserver) 260
spår på sida, fel 137
standardvärden

antal kopior 218
bildstorlek för papper 218
skrivartyp (språk) 227
visa inställningar 209
återställa inställningar 229
ändra skrivardrivrutin 36

Start, knapp 30
Startbok

13

statisk elektricitet vid installation av

minne 236

statussida för förbrukningsmaterial

beskrivning 156
placering på kontrollpanelens

menyer 213

skriva ut 155

background image

276

Sakregister

SW

storlekar 191

ange för fack 1 215
ange för kort- och långsidor på

specialpapper 219

ange för kuvert 214
ange standardbildstorlek för

papper 218

skala sidor 66
skriva ut enligt 70
som stöds för papper i enhet för

dubbelsidig utskrift 193

som stöds för papper i fack 1 191
som stöds för papper i fack 2, 3, 4 192
som stöds för papper i

kuvertmatare 193

ström

förbrukning 203
krav 203
placering av kontakt 20
placering av omkopplare 19
spara 225, 250
vänteläge 203

styrkoder

exempel 242
kombinera 243
skriva in i DOS 243
välja 157

stående orientering 219
stående orientering, ange 219
Sun Solaris

använda med HP Web JetAdmin 41
installera skrivarprogram 41

Support Assistant 162
support. Se kundsupport
SupportPack 163, 252
SuSE Linux 41
svart med vita prickar, fel 137
Symphony, ange styrkoder i 243
symtom på fel på utskriftskvalitet 129
säkerhet, sida (inbäddad

webbserver) 260

säkerhetsinformation

laserprodukter 254
laserprodukter i Finland 255

säkerhetsinformation på

konfigurationssidan 154

sätta in kuvertmatare 58
söka efter ord i

onlineanvändarhandboken 11