HP LaserJet 4100 Printer series - HP programlicensavtal

background image

HP programlicensavtal

VIKTIGT! ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR PROGRAMVARAN STYRS AV
HP PROGRAMLICENSAVTAL NEDAN. DU GODKÄNNER
LICENSAVTALET GENOM ATT DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. OM DU
INTE GODTAR VILLKOREN I DENNA LICENS KAN DU RETURNERA
PROGRAMVARAN OCH FÅ HELA KÖPESKILLINGEN TILLBAKA. OM
PROGRAMVAN INGÅR I ETT PRODUKTPAKET KAN DU RETURNERA
HELA DEN OANVÄNDA PRODUKTEN FÖR ATT FÅ TILLBAKA HELA
KÖPESKILLINGEN.

Följande licensvillkor styr din användning av medföljande programvara, såvida
du inte har ett separat avtal med HP.

Rättigheter
HP ger dig rätt under licens att använda ett exemplar av programvaran.
“Använda” betyder spara, ladda ned, installera, köra och visa programmet. Du
får inte ändra programmet eller inaktivera licens- eller kontrollfunktioner i
programmet. Om programmet är licensierat för “samtidig användning” får du
inte tillåta mer än det maximala antalet auktoriserade användare att använda
programmet samtidigt.

Äganderätt
Programmet ägs av HP eller dess tredjepartsleverantörer. Dessa äger också
upphovsrätten. Din licens ger dig ingen äganderätt till programmet och är inte
en försäljning av rättigheterna i programmet. HP:s tredjepartsleverantörer kan
skydda sina rättigheter i händelse av överträdelse mot dessa licensvillkor.

Kopior och bearbetning
Du får endast göra kopior eller bearbetningar av programmet för
arkiveringssyfte eller när kopiering eller bearbetning är nödvändigt för att
programmet ska kunna användas. Du måste återge all information om
copyright från det ursprungliga programmet på alla kopior och/eller
bearbetningar. Du får inte kopiera programmet till ett offentligt nätverk.

Ingen isärplockning eller dekryptering
Du får inte plocka isär eller dekompilera programmet utan HP:s skriftliga
tillstånd. I vissa jurisdiktioner kanske inte HP:s godkännande är nödvändigt för
begränsad isärplockning och/eller dekompilering. På anmodan kan du vara
tvungen att ge HP detaljerad information om isärplockningen och/eller
dekompileringen. Du får inte dekryptera programmet såvida inte dekryptering
är en obligatorisk del i användningen av programmet.

background image

SW

HP programlicensavtal 173

Överföring
Din licens upphör automatiskt att gälla när du överför programmet till någon
annan. Vid överföring måste du lämna ifrån dig programmet. I programmet
ingår alla kopior av programmet och tillhörande dokumentation. Personen du
överför programmet till måste acceptera hela licensavtalet. Detta är ett villkor
för överföringen.

Uppsägning
HP kan säga upp din licens om du inte följer alla villkor i licensavtalet. Vid sådan
uppsägning måste du omedelbart förstöra programvaran samt alla kopior,
anpassningar och inkorporerade delar.

Villkor för export
Du får inte exportera eller återexportera programvaran eller någon kopia eller
anpassning av denna om detta strider mot några lagar eller bestämmelser.

Begränsade rättigheter för myndigheter i USA
Programmet och tillhörande dokumentation har utvecklats helt med privata
medel. De distribueras och licensieras som “kommersiell datorprogramvara”
i enlighet med DFARS 252.227-7013 (okt 1988), DFARS 252.211-7015
(maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (jun 1995), som en “kommersiell
produkt” i enlighet med FAR 2.101(a) eller som “datorprogramvara med
restriktioner” i enlighet med FAR 52.227-19 (jun 1987) (eller motsvarande
myndighetsreglemente), så som tillämpligt. Du har endast de rättigheter som
gäller för sådan programvara och medföljande dokumentation genom tillämplig
klausul i FAR, DFARS eller HP:s standardavtal för programvara för den aktuella
produkten.

background image

174

Kapitel 5 - Service och support

SW