HP LaserJet 4100 Printer series - Vanliga PCL 5e-skrivarkommandon

background image

Vanliga PCL 5e-skrivarkommandon

Vanliga PCL 5e-skrivarkommandon

Funktion

Kommando

Alternativ (nr)

Uts

k

ri

ft

skom

m

andon

Återställ

?E

saknas

Antal kopior

?&l#X

1 till 999

Dubbelsidig/enkelsidig utskrift

?&l#S

0 = Enkelsidig utskrift
1 = Dubbelsidig utskrift med bindning längs långsidan
2 = Dubbelsidig utskrift med bindning längs kortsidan

Kom

m

andon

f

ö

r dokument

Papperskälla

?&l#H

0 = Skriver ut eller matar ut aktuell sida
1 = Fack 2
2 = Manuell matning, papper
3 = Manuell matning, kuvert
4 = Fack 1
5 = Fack 3
6 = Kuvertmatare
7 = Välj automatiskt
8 = Fack 4
20-69 = Externa fack

Pappersstorlek

?&l#A

1 = Executive
2 = Letter
3 = Legal
25 = A5
26 = A4
45 = B5-JIS
80 = Monarch, kuvert
81 = Commercial 10, kuvert
90 = DL ISO, kuvert
91 = C5 ISO, kuvert
100 = B5 ISO, kuvert
101 = Special

Papperstyp

?&n#

5WdBond = Finpapper
6WdPlain = Vanligt papper
6WdColor = Färgat papper
7WdLabels = Etiketter
9WdRecycled = Återvinningspapper
11WdLetterhead = Brevpapper
10WdCardstock = Kartongpapper
11WdPrepunched = Hålat papper
11WdPreprinted = Förtryckt papper
13WdTransparency = OH-film
#WdCustompapertype = Specialpapper

1

Orientering

?&l#O

0 = Stående
1 = Liggande
2 = Omvänt stående
3 = Omvänt liggande

background image

246

Bilaga D - Skrivarkommandon

SW

Kom

m

a

nd

on f

ö

r dokum

ent (forts.)

Övre marginal

?&l#E

# = antal rader

Textlängd (nedre marginal)

?&l#F

# = antal rader från övre marginal

Vänster marginal

?&a#L

# = antal kolumner

Höger marginal

?&a#M

# = antal kolumner från vänster marginal

Vågrätt rörelseindex

?&k#H

i steg om 1/120 tum (komprimerar utskriften vågrätt)

Lodrätt rörelseindex

?&l#C

i steg om 1/48 tum (komprimerar utskriften lodrätt)

Radavstånd

?&l#D

# = rader per tum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)

Hoppa över perforering

?&l#L

0 = inaktivera
1 = aktivera

Mark

ö

rp

osi

tion

Lodrät position (rader)

?&a#R

# = antal rader

Lodrät position (punkter)

?*p#Y

# = antal punkter (300 punkter = 1 tum)

Lodrät position
(tiondelspunkter)

?&a#V

# = antal tiondelspunkter (720 tiondelspunkter = 1 tum)

Vågrät position (kolumner)

?&a#C

# = antal kolumner

Vågrät position (punkter)

?*p#X

# = antal punkter (300 punkter = 1 tum)

Vågrät position
(tiondelspunkter)

?&a#H

# = antal tiondelspunkter (720 tiondelspunkter = 1 tum)

Pr

ogram

meri

ngstips

Automatisk radmatning

?&s#C

0 = aktivera
1 = inaktivera

Visningsfunktioner På

?Y

saknas

Visningsfunktioner Av

?Z

saknas

Spr

å

kval

Använd PCL 5e

?%#A

0 = använd tidigare markörposition för PCL 5e
1 = använd aktuell pennposition i HP-GL/2

Använd HP-GL/2

?%#B

0 = använd föregående pennposition i HP-GL/2
1 = använd aktuell markörposition i PCL

Vanliga PCL 5e-skrivarkommandon (forts.)

Funktion

Kommando

Alternativ (nr)

background image

SW

Syntax för skrivarkommandona i PCL 5e 247

Tecke

nsnitt

sval

Teckenuppsättningar

?(#

8U = Teckenuppsättningen HP Roman-8
10U = Standardteckenuppsättningen IBM Layout (PC-8)
(teckentabell 437)
12U = IBM-layout för Europa (PC-850) (teckentabell 850)
8M = Math-8
19U = Windows 3.1 Latin 1
9E = Windows 3.1 Latin 2 (används i Östeuropa)
5T = Windows 3.1 Latin 5 (används i Turkiet)
579L = Teckensnittet Wingdings

Primärt radavstånd

?(s#P

0 = fast
1 = proportionellt

Primär teckentäthet

?(s#H

# = tecken/tum

Ange läge för teckentäthet

2

?&k#S

0 = 10
4 = 12 (Elite)
2 = 16,5 - 16,7 (komprimerat)

Primär höjd

?(s#V

# = punkter

Primär stil

?(s#S

0 = rak (heldragen)
1 = kursiv
4 = mager
5 = mager kursiv

Primär grovlek

?(s#B

0 = normal (bok eller text)
1 = halvfet
3 = fet
4 = extrafet

Teckensnitt

?(s#T

Skriv ut en PCL-teckensnittslista för att se kommandona för
de olika inbyggda teckensnitten (sidan 190).

1

För specialpapper ersätter du “storlek på specialpapper” med pappersnamnet och ersätter tecknet “#” med antalet
tecken i namnet, plus 1.

2

Den rekommenderade metoden är att använda kommandot för primär teckentäthet.

Vanliga PCL 5e-skrivarkommandon (forts.)

Funktion

Kommando

Alternativ (nr)

background image

248

Bilaga D - Skrivarkommandon

SW

background image

SW

FCC-regler 249

E